IQ test

Zekanın ölçülmesi: Zeka bir­takım testler aracılığıyla ölçülebi­lir. Bu ihtiyaçla birçok test geliştirilmiştir. Tarihte bilinen ilk zeka testi Osmanlı Devletinde uygulanmıştır. O zaman saraya bağlı olan Enderun adlı mektebe, müslüman ve gayrimüslim çocukları bir çeşit zeka testi ile seçilerek alınırlardı. Enderun, idareci ve devlet adamı yetişti­rirdi. Batıda kullanılan ilk zeka testini bir Fransız psikologu olan Alfred Binet ve Dr. Theodor Simon yapmıştır. “Binet-Simon testi” adı altında 1905 yılında yayınlanan bu test, Paris ilkokul­larında başarısız kalan öğrenciler arasında zekaca geri olanlar ile zekaca normal olup, olumsuz çevre faktörlerinden dolayı başa­rısız kalanları ayırt etmek gaye­siyle meydana getirilmiştir.

Zeka testleri muhtelif yaşlar­daki çocukların normal olarak (yani yüzde ellisinin) yapabile­cekleri işlerden, çözebilecekleri problemlerden ve cevaplandıra-bilecekleri sorulardan meydana getirilmişdir. Bu tipik sorular, problemler ve işler, etraflı incele­melerden sonra tespit edilmiştir. Binet-Simon testi son yıllar­da revizyondan geçirilerek Stanford-Binet testleri adı altında halen çocuklarda geniş ölçüde kullanılmaktadır. 8 yaşın­daki bir çocuğa kendi yaşından iki yıl öncesine ait olandan başla­narak testler uygulanır. Çocuk bunları bildiği gibi, 8 yaşına aiı problemleri de çözebilir, dahs ileri yaşlara ait olan­ları yapamazsa, normal zekalı sayılırlar. Böyle bir çocuğun doğum yaşı gibi zeka yaşı da sekizdir. Şayet 8 yaşındaki bir çocuk kendi doğum yaşının problemlerini çözemeyip, ancak . 7 yaş seviyesine kadar olan prob­lemleri halledebiliyorsa zeka yaşı 7 olarak kabul edilir. Doku­zuncu yaşa kadar olan problem­leri çözüyorsa, 9 zeka yaşında sayılır. Buna göre çocuğun zeka yaşı, doğum yaşından üstün veya düşük oluşuna göre zekasının üstün veya düşük olduğu anlaşılır.

Sitede yer alan zeka testi adı altındaki testlerin hiç biri ve hiç bir testin sonucu, kesinlikle BİLİMSEL BİR DEĞER TAŞIMAMAKTADIR. Daha çok eğlence amaçlıdır. Bilimsel ölçüm için Türk Psikologlar Derneği’ne başvurabilirsiniz. sitedeki bilgilerin yanlış ve uygunsuz kullanımından doğacak zararlardan zekatesti.info sorumlu değildir.